Economia

Crear ocupació i de qualitat. Pla nova economia-nova ocupació

Crear ocupació i de qualitat. Pla nova economia-nova ocupació. Creació de llocs de treball alhora que canviem el model econòmic i ampliem el benestar, en sectors com l’economia verda (renovables, rehabilitació, mobilitat, residus,…) i l’Estat del Benestar (educació, salut, dependència, cultura). Coordinarem les polítiques actives d’ocupació amb els ajuntaments, configurarem una única xarxa de serveis per l’ocupació i dotarem el Servei d’Ocupació de Catalunya dels recursos necessaris.

Acabar amb les retallades. Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària

Acabar amb les retallades. Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària per tal que se supediti la reducció del dèficit a la rebaixa de les taxes d’atur, pobresa i dèficit fiscal. Equiparació progressiva de la despesa en salut, educació i serveis socials per càpita amb la de la UE, en dues legislatures, en la mesura que hi hagi un increment del PIB.

Auditoria del deute de la Generalitat

Auditoria del deute de la Generalitat generat pels incompliments reiterats dels compromisos de l’Estat, així com per rescatar el sistema financer i altres grups o projectes empresarials, per analitzar la seva legitimitat. Renegociació i reestructuració del deute.

Reforma fiscal justa, ambiental i solidària

Reforma fiscal justa i solidària, que ens equipari a la UE. Gravar els nivells més alts de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les del capital, recuperar plenament l’impost de successions i combat del frau fiscal.

Fiscalitat ambiental per al canvi de model productiu i immobiliària per a la justícia social

Fiscalitat ambiental per al canvi de model productiu i immobiliària per a la justícia social. Ampliar l’impost a l’energia nuclear, els residus i les substàncies contaminants i les emissions de CO2; introducció de l’Eurovinyeta;  modificar els impostos sobre els hidrocarburs, matriculació, IRPF i IVA des d’una perspectiva ambiental. Taxa perquè els increments de valors urbans, per transmissions o per requalificacions retornin a la societat. Modificar l’IBI per fer-lo progressiu.

Creació d’una banca pública comercial i d´inversió

Creació d’una banca pública comercial i d´inversió per prioritzar el crèdit a les Pimes, l’economia social, els microcrèdits, l’habitatge social i  la internacionalització de l’empresa catalana. Emissió de bons de les administracions a la banca pública, que es finançarien amb recursos propis i accés al finançament del BCE. L’embrió inicial ha de ser l’ICF o arribar a acords específics amb entitats financeres del món cooperatiu.

Per un nou model productiu.

Per un nou model productiu. Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia social, solidària i col·laborativa, amb línia de finançament de l’ICF, pla d’impuls d’emprenedoria social, ajuts a treballadors i treballadores d’empreses en crisi per tal que puguin crear cooperatives o societats laborals i impulsar la reserva per a empreses d’economia social en la licitació d’obres i serveis.

Un model de finançament per Catalunya

Un model de finançament per Catalunya que actuï sota els principis d’equitat, justícia territorial i solidaritat interterritorial, que tingui en compte els següents principis:

  • Hisenda pròpia, que recapti tots els impostos i amb plena capacitat normativa i amb el ple desenvolupament de l’Agència Tributària de Catalunya.
  • Equitat: cal garantir l’anivellament de forma que el conjunt de territoris tinguin capacitat de prestar els serveis bàsics sempre que es realitzi un esforç fiscal similar.
  • Justícia territorial: Introducció del principi d’ordinalitat per tal que Catalunya no vegi alterada la seva posició en l’ordenació de les CCAA en recursos per càpita homogenis, nets de les corresponents aportacions a l’Estat, que romanen a Catalunya.
  • Solidaritat interterritorial: el repartiment ha de ser solidari en funció de les necessitats socials de cada territori.

Política industrial

Acord pel teixit productiu i la indústria

Acord pel teixit productiu i la indústria, amb participació de les institucions i els agents socials, per tal de fer de la indústria una part fonamental del teixit productiu del país, moderna, sostenible i orientada a productes d’alt valor afegit. Farem una política del teixit productiu i industrial activa, que afavoreixi la relocalització i territorialització d’activitats industrials. Establirem un Pla de millora de la competitivitat estructural i modernització de les especialitzacions productives  amb inversions en àmbits clau (educació, tecnologia, innovació i infraestructures)  i ajuts a sectors econòmics  de tecnologia mitjana-alta i alta.

Augmentar els recursos destinats a R+D+I fins assolir l’objectiu d’un 3% del PIB el 2020

Augmentar els recursos destinats a R+D+I fins assolir l’objectiu d’un 3% del PIB el 2020. Una part de l’esforç públic ha d’anar orientada a la mobilització de recursos privats per augmentar la participació del sector privat en la despesa, comparable a la mitjana europea.

Medi Ambient

Estratègia catalana contra el canvi climàtic

Estratègia catalana contra el canvi climàtic. Reducció del conjunt d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 30% el 2020 i 80% el 2050. La clau d’aquesta reducció recau en el vector de la mobilitat i per tant s’haurà de treballar en la reducció de la mobilitat obligada en vehicle privat i, a més llarg termini, la total electrificació de tots els mitjans de transport.

Actualitzar i reactivar el Pla d’Energia de Catalunya

Actualitzar i reactivar el Pla d’Energia de Catalunya. Apostar per l’impuls de les energies renovables en les seves diferents modalitats (energies fotovoltaica, eòlica, geotèrmica, biomassa, solar tèrmica,…), per l’autoproducció i l’autoconsum  i per la implantació planificada i regulada —obligatòria— d’estratègies d’estalvi i ‘eficiència, d’energia distribuïda, de xarxes intel·ligents, etc. L’objectiu és assolir un 30% d’energies renovables i un 30% d’estalvi energètic el 2020 i el 100 % d’energies renovables el 2050.

Creació d’un operador energètic de participació pública i ciutadana

Creació d’un operador energètic de participació pública i ciutadana que pugui ser un instrument al servei dels ajuntaments i que tingui com a objectius la rehabilitació energètica, els serveis energètics, l’autosuficiència i la comercialització d’energies renovables, amb òrgans de participació que vetllin per la seva implantació a nivell local i municipal.

Infraestructures sostenibles per a la majoria.

Infraestructures sostenibles per a la majoria. Revisar el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya i el Pacte Nacional d’Infraestructures per tal d’eliminar previsions viàries insostenibles i cares, com el Quart Cinturó, i augmentar les previsions de transport públic, en especial de rodalies, regionals i tramvia i el corredor del Mediterrani.

Territori sostenible i protegit. Tanquem les nuclears. Impedir Barcelona World. Cap transvassament de l’Ebre. Catalunya lliure de fràcking

Territori sostenible i protegit. Tanquem les nuclears. Impedir Barcelona World. Cap transvassament de l’Ebre. Catalunya lliure de fràcking: Impulsar les mesures necessàries per evitar la implantació a Catalunya de prospeccions i explotacions de nous jaciments d’hidrocarburs profunds amb aplicació de la tecnología del fracking.

Gestió pública del cicle de l'aigua.

Gestió pública del cicle de l’aigua. Revertir el procés de privatització de la gestió de la Xarxa i les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona, de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Donar suport a la remunicipalització progressiva de les concessions i la renovació en profunditat dels models de gestió pública. Implementar un sistema de tarificació urbana de l’aigua més just i econòmicament viable.

Nova llei de prevenció de residus i foment del reciclatge

Nova llei de prevenció de residus i foment del reciclatge, que estableixi clarament el principi de responsabilitat del productor. Elaborar un Programa de gestió de residus de Catalunya 2015-2020, que fixi objectius de prevenció, reutilització, reciclatge i valorització de forma interrelacionada entre els diferents fluxos de residus.

Promoure l’aprovació de la Llei de biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya i un Pla estratègic

Promoure l’aprovació de la Llei de biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya  i un Pla estratègic que ens permeti aturar la pèrdua de biodiversitat a totes les escales i en tots els ecosistemes, així com garantir la conservació i la integritat dels ecosistemes com un component essencial de la sostenibilitat. Aprovació de l’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya i del Pla d’acció del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya.

Prohibició de l’ús d’animals en espectacles fixos i itinerants i festes populars

Prohibició de l’ús d’animals en espectacles fixos i itinerants i festes populars que impliquin degradació, patiment, tortura, en què es forci els animals a realitzar comportaments impropis de la seva espècie i/o en què es mantinguin animals en condicions alienes a la seva natura. Aprovar el Pla director de gestió dels centres de recollida d’animals abandonats o perduts.

Agricultura

Creació del banc públic de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya

Creació del banc públic de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya vinculat a compromisos agroecològics per afavorir l’accés a la terra i evitar l’especulació i la concentració de la propietat de terres que desplaça població i posa en risc la seguretat alimentària. Foment de lloguers socials de terres entre persones amb pocs recursos. Establir un pla d’assegurances que faci viable l’activitat agropecuària i de garantia de rendes.

Pla de promoció dels models de producció agrària i ramadera agroecològics

Pla de promoció dels models de producció agrària i ramadera agroecològics, així com de la ramaderia extensiva, especialment en àrees de muntanya, tot donant suport a la instal·lació de nous agricultors i ramaders. Ajut al manteniment de races autòctones.

Executar un Pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de “quilòmetre zero“

Executar un Pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de “quilòmetre zero“, cooperatives de consum, atès que el 42% de la producció agroalimentària catalana serveix al propi mercat, cercant formules d’innovació que garanteixin un preu just per a productors i consumidors i adaptat a les normes per tal de fer-ho viable. Foment de la comercialització i del consum de proximitat mitjançant campanyes educatives, el suport a la distribució en la restauració i la promoció de la venda directa. Substituir tota la compra pública d’aliments possible per compra pública de proximitat i aliments ecològics.

Comerç i turisme

Rebuig a la liberalització d’horaris comercials.

Rebuig a la liberalització d’horaris comercials. Reforçar el suport al petit comerç urbà com a element de la qualitat de vida als nostres municipis promovent la implicació real d’aquest comerç en el teixit social del lloc on s’ubica.

Turisme responsable en benefici de la majoria

Turisme responsable en benefici de la majoria. Desenvolupar nous sectors com el turisme cultural. Reforma profunda de l’actual taxa turística per garantir el retorn social del seu impacte. La recaptació ha d’invertir-se en els espais naturals i rurals de Catalunya, ha de contribuir a revaloritzar els elements patrimonials i de rellevància social i cultural i ha de permetre rehabilitar zones de turisme rural i de l’agroturisme.

Ocupació i món del treball

Recuperar les conquestes socials i laborals.

Recuperar les conquestes socials i laborals. Des del Parlament impulsarem la derogació de les reformes laborals, l’amnistia fiscal o la reforma de les pensions recolzades per PP, PSOE CiU. Garantir l’elaboració i implementació de Plans d’Igualtat a les empreses. Establiment de penalitzacions a les empreses, de les quals es tingui constància, que discriminen directament o indirectament a les dones i persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, o qualsevol altra font de discriminacio laboral.

Salaris dignes

Salaris dignes. La reactivació de l’economia necessita aturar la caiguda dels salaris i que aquests avancin i recuperin el perdut en els anys de crisi. Introducció a la contractació administrativa de clàusules socials que permetin la Generalitat controlar el compliment de la normativa laboral i que garanteixi la igualtat d’oportunitats, també en matèria salarial, per part de les empreses adjudicatàries. Aplicació d’una política salarial per als treballadors/des de  la Generalitat que els permeti la recuperació del poder adquisitiu perdut durant la crisi.

Impulsar la reducció legal de la jornada a 35 hores laborals

Impulsar la reducció legal de la jornada a  35 hores laborals setmanals, sense disminució salarial ni hores extraordinàries i que afavoreixi la conciliació laboral. Una reducció organitzada i real del temps de treball és una mesura que afavoreix la creació d’ocupació i l’ampliació del temps de disposició personal. Penalitzar les hores extraordinàries.

Defensa del marc català de relacions laborals i socials. Defensar i promoure la negociació col·lectiva i els convenis sectorials

Defensa del marc català de relacions laborals i socials. Defensar i promoure la negociació col·lectiva i els convenis sectorials per donar cobertura a la totalitat de la població assalariada del país. Cal articular-la de manera que no quedin persones sense aquesta cobertura, que s’estableixin les matèries que regulen cada nivell de conveni. Impuls a la democratització de les relacions laborals i la participació dels treballadors i les treballadores a les empreses.

Suport i protecció als treballadors/es autònoms

Suport i protecció als treballadors/es autònoms, especialment els autònoms/es dependents, creant línies específiques d’assessorament i suport tècnic.

Innovació, tecnologia, coneixement obert

La gestió del tractament de dades massives

La gestió del tractament de dades massives (conegut en l’entorn professional i en els mitjans com a Big Data) obtingudes pels serveis de les administracions públiques es basaran en els principis de dades obertes, afavorint el seu accés i reutilització sota principis de coneixement obert (copyleft). En especial l’ús de les dades referides a la salut de les persones ha de seguir objectius clarament d’interès públic i que garanteixin la privacitat.

Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia digital procomuna

Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia digital procomuna i de polítiques de promoció per l’escalabilitat de models productius basats en el coneixement obert, tecnologia basada en el software lliure i els formats col.laboradors procomuns. Creació de hubs, xarxes i clusters d’activitat i d’espais de treball compartit i de cocreació. Els continguts i les dades creades des de les administracions o finançats amb fons públics passaran a ser de domini públic o ser publicats en llicències lliures (copyleft). S’avaluaran els contractes d’externalització de serveis informàtics i comunicatius, intentant potenciar l’ús del programari lliure. Afavorir els models procomuns en els criteris de selecció en la contractació pública i la compra pública.

Economia

Crear ocupació i de qualitat. Pla nova economia-nova ocupació

Crear ocupació i de qualitat. Pla nova economia-nova ocupació. Creació de llocs de treball alhora que canviem el model econòmic i ampliem el benestar, en sectors com l’economia verda (renovables, rehabilitació, mobilitat, residus,…) i l’Estat del Benestar (educació, salut, dependència, cultura). Coordinarem les polítiques actives d’ocupació amb els ajuntaments, configurarem una única xarxa de serveis per l’ocupació i dotarem el Servei d’Ocupació de Catalunya dels recursos necessaris.

Acabar amb les retallades. Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària

Acabar amb les retallades. Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària per tal que se supediti la reducció del dèficit a la rebaixa de les taxes d’atur, pobresa i dèficit fiscal. Equiparació progressiva de la despesa en salut, educació i serveis socials per càpita amb la de la UE, en dues legislatures, en la mesura que hi hagi un increment del PIB.

Auditoria del deute de la Generalitat

Auditoria del deute de la Generalitat generat pels incompliments reiterats dels compromisos de l’Estat, així com per rescatar el sistema financer i altres grups o projectes empresarials, per analitzar la seva legitimitat. Renegociació i reestructuració del deute.

Reforma fiscal justa, ambiental i solidària

Reforma fiscal justa i solidària, que ens equipari a la UE. Gravar els nivells més alts de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les del capital, recuperar plenament l’impost de successions i combat del frau fiscal.

Fiscalitat ambiental per al canvi de model productiu i immobiliària per a la justícia social

Fiscalitat ambiental per al canvi de model productiu i immobiliària per a la justícia social. Ampliar l’impost a l’energia nuclear, els residus i les substàncies contaminants i les emissions de CO2; introducció de l’Eurovinyeta;  modificar els impostos sobre els hidrocarburs, matriculació, IRPF i IVA des d’una perspectiva ambiental. Taxa perquè els increments de valors urbans, per transmissions o per requalificacions retornin a la societat. Modificar l’IBI per fer-lo progressiu.

Creació d’una banca pública comercial i d´inversió

Creació d’una banca pública comercial i d´inversió per prioritzar el crèdit a les Pimes, l’economia social, els microcrèdits, l’habitatge social i  la internacionalització de l’empresa catalana. Emissió de bons de les administracions a la banca pública, que es finançarien amb recursos propis i accés al finançament del BCE. L’embrió inicial ha de ser l’ICF o arribar a acords específics amb entitats financeres del món cooperatiu.

Per un nou model productiu.

Per un nou model productiu. Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia social, solidària i col·laborativa, amb línia de finançament de l’ICF, pla d’impuls d’emprenedoria social, ajuts a treballadors i treballadores d’empreses en crisi per tal que puguin crear cooperatives o societats laborals i impulsar la reserva per a empreses d’economia social en la licitació d’obres i serveis.

Un model de finançament per Catalunya

Un model de finançament per Catalunya que actuï sota els principis d’equitat, justícia territorial i solidaritat interterritorial, que tingui en compte els següents principis:

  • Hisenda pròpia, que recapti tots els impostos i amb plena capacitat normativa i amb el ple desenvolupament de l’Agència Tributària de Catalunya.
  • Equitat: cal garantir l’anivellament de forma que el conjunt de territoris tinguin capacitat de prestar els serveis bàsics sempre que es realitzi un esforç fiscal similar.
  • Justícia territorial: Introducció del principi d’ordinalitat per tal que Catalunya no vegi alterada la seva posició en l’ordenació de les CCAA en recursos per càpita homogenis, nets de les corresponents aportacions a l’Estat, que romanen a Catalunya.
  • Solidaritat interterritorial: el repartiment ha de ser solidari en funció de les necessitats socials de cada territori.

Política industrial

Acord pel teixit productiu i la indústria

Acord pel teixit productiu i la indústria, amb participació de les institucions i els agents socials, per tal de fer de la indústria una part fonamental del teixit productiu del país, moderna, sostenible i orientada a productes d’alt valor afegit. Farem una política del teixit productiu i industrial activa, que afavoreixi la relocalització i territorialització d’activitats industrials. Establirem un Pla de millora de la competitivitat estructural i modernització de les especialitzacions productives  amb inversions en àmbits clau (educació, tecnologia, innovació i infraestructures)  i ajuts a sectors econòmics  de tecnologia mitjana-alta i alta.

Augmentar els recursos destinats a R+D+I fins assolir l’objectiu d’un 3% del PIB el 2020

Augmentar els recursos destinats a R+D+I fins assolir l’objectiu d’un 3% del PIB el 2020. Una part de l’esforç públic ha d’anar orientada a la mobilització de recursos privats per augmentar la participació del sector privat en la despesa, comparable a la mitjana europea.

Medi Ambient

Estratègia catalana contra el canvi climàtic

Estratègia catalana contra el canvi climàtic. Reducció del conjunt d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 30% el 2020 i 80% el 2050. La clau d’aquesta reducció recau en el vector de la mobilitat i per tant s’haurà de treballar en la reducció de la mobilitat obligada en vehicle privat i, a més llarg termini, la total electrificació de tots els mitjans de transport.

Actualitzar i reactivar el Pla d’Energia de Catalunya

Actualitzar i reactivar el Pla d’Energia de Catalunya. Apostar per l’impuls de les energies renovables en les seves diferents modalitats (energies fotovoltaica, eòlica, geotèrmica, biomassa, solar tèrmica,…), per l’autoproducció i l’autoconsum  i per la implantació planificada i regulada —obligatòria— d’estratègies d’estalvi i ‘eficiència, d’energia distribuïda, de xarxes intel·ligents, etc. L’objectiu és assolir un 30% d’energies renovables i un 30% d’estalvi energètic el 2020 i el 100 % d’energies renovables el 2050.

Creació d’un operador energètic de participació pública i ciutadana

Creació d’un operador energètic de participació pública i ciutadana que pugui ser un instrument al servei dels ajuntaments i que tingui com a objectius la rehabilitació energètica, els serveis energètics, l’autosuficiència i la comercialització d’energies renovables, amb òrgans de participació que vetllin per la seva implantació a nivell local i municipal.

Infraestructures sostenibles per a la majoria.

Infraestructures sostenibles per a la majoria. Revisar el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya i el Pacte Nacional d’Infraestructures per tal d’eliminar previsions viàries insostenibles i cares, com el Quart Cinturó, i augmentar les previsions de transport públic, en especial de rodalies, regionals i tramvia i el corredor del Mediterrani.

Territori sostenible i protegit. Tanquem les nuclears. Impedir Barcelona World. Cap transvassament de l’Ebre. Catalunya lliure de fràcking

Territori sostenible i protegit. Tanquem les nuclears. Impedir Barcelona World. Cap transvassament de l’Ebre. Catalunya lliure de fràcking: Impulsar les mesures necessàries per evitar la implantació a Catalunya de prospeccions i explotacions de nous jaciments d’hidrocarburs profunds amb aplicació de la tecnología del fracking.

Gestió pública del cicle de l'aigua.

Gestió pública del cicle de l’aigua. Revertir el procés de privatització de la gestió de la Xarxa i les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona, de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Donar suport a la remunicipalització progressiva de les concessions i la renovació en profunditat dels models de gestió pública. Implementar un sistema de tarificació urbana de l’aigua més just i econòmicament viable.

Nova llei de prevenció de residus i foment del reciclatge

Nova llei de prevenció de residus i foment del reciclatge, que estableixi clarament el principi de responsabilitat del productor. Elaborar un Programa de gestió de residus de Catalunya 2015-2020, que fixi objectius de prevenció, reutilització, reciclatge i valorització de forma interrelacionada entre els diferents fluxos de residus.

Promoure l’aprovació de la Llei de biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya i un Pla estratègic

Promoure l’aprovació de la Llei de biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya  i un Pla estratègic que ens permeti aturar la pèrdua de biodiversitat a totes les escales i en tots els ecosistemes, així com garantir la conservació i la integritat dels ecosistemes com un component essencial de la sostenibilitat. Aprovació de l’Estratègia per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya i del Pla d’acció del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya.

Prohibició de l’ús d’animals en espectacles fixos i itinerants i festes populars

Prohibició de l’ús d’animals en espectacles fixos i itinerants i festes populars que impliquin degradació, patiment, tortura, en què es forci els animals a realitzar comportaments impropis de la seva espècie i/o en què es mantinguin animals en condicions alienes a la seva natura. Aprovar el Pla director de gestió dels centres de recollida d’animals abandonats o perduts.

Agricultura

Creació del banc públic de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya

Creació del banc públic de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya vinculat a compromisos agroecològics per afavorir l’accés a la terra i evitar l’especulació i la concentració de la propietat de terres que desplaça població i posa en risc la seguretat alimentària. Foment de lloguers socials de terres entre persones amb pocs recursos. Establir un pla d’assegurances que faci viable l’activitat agropecuària i de garantia de rendes.

Pla de promoció dels models de producció agrària i ramadera agroecològics

Pla de promoció dels models de producció agrària i ramadera agroecològics, així com de la ramaderia extensiva, especialment en àrees de muntanya, tot donant suport a la instal·lació de nous agricultors i ramaders. Ajut al manteniment de races autòctones.

Executar un Pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de “quilòmetre zero“

Executar un Pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de “quilòmetre zero“, cooperatives de consum, atès que el 42% de la producció agroalimentària catalana serveix al propi mercat, cercant formules d’innovació que garanteixin un preu just per a productors i consumidors i adaptat a les normes per tal de fer-ho viable. Foment de la comercialització i del consum de proximitat mitjançant campanyes educatives, el suport a la distribució en la restauració i la promoció de la venda directa. Substituir tota la compra pública d’aliments possible per compra pública de proximitat i aliments ecològics.

Comerç i turisme

Rebuig a la liberalització d’horaris comercials.

Rebuig a la liberalització d’horaris comercials. Reforçar el suport al petit comerç urbà com a element de la qualitat de vida als nostres municipis promovent la implicació real d’aquest comerç en el teixit social del lloc on s’ubica.

Turisme responsable en benefici de la majoria

Turisme responsable en benefici de la majoria. Desenvolupar nous sectors com el turisme cultural. Reforma profunda de l’actual taxa turística per garantir el retorn social del seu impacte. La recaptació ha d’invertir-se en els espais naturals i rurals de Catalunya, ha de contribuir a revaloritzar els elements patrimonials i de rellevància social i cultural i ha de permetre rehabilitar zones de turisme rural i de l’agroturisme.

Ocupació i món del treball

Recuperar les conquestes socials i laborals.

Recuperar les conquestes socials i laborals. Des del Parlament impulsarem la derogació de les reformes laborals, l’amnistia fiscal o la reforma de les pensions recolzades per PP, PSOE CiU

Salaris dignes

Salaris dignes. La reactivació de l’economia necessita aturar la caiguda dels salaris i que aquests avancin i recuperin el perdut en els anys de crisi. Introducció a la contractació administrativa de clàusules socials que permetin la Generalitat controlar el compliment de la normativa laboral, també en matèria salarial, per part de les empreses adjudicatàries. Aplicació d’una política salarial per als treballadors/des de  la Generalitat que els permeti la recuperació del poder adquisitiu perdut durant la crisi.

Impulsar la reducció legal de la jornada a 35 hores laborals

Impulsar la reducció legal de la jornada a  35 hores laborals setmanals, sense disminució salarial ni hores extraordinàries. Una reducció organitzada i real del temps de treball és una mesura que afavoreix la creació d’ocupació i l’ampliació del temps de disposició personal. Penalitzar les hores extraordinàries.

Defensa del marc català de relacions laborals i socials. Defensar i promoure la negociació col·lectiva i els convenis sectorials

Defensa del marc català de relacions laborals i socials. Defensar i promoure la negociació col·lectiva i els convenis sectorials per donar cobertura a la totalitat de la població assalariada del país. Cal articular-la de manera que no quedin persones sense aquesta cobertura, que s’estableixin les matèries que regulen cada nivell de conveni. Impuls a la democratització de les relacions laborals i la participació dels treballadors i les treballadores a les empreses.

Suport i protecció als treballadors/es autònoms

Suport i protecció als treballadors/es autònoms, especialment els autònoms/es dependents, creant línies específiques d’assessorament i suport tècnic.

Innovació, tecnologia, coneixement obert

La gestió del tractament de dades massives

La gestió del tractament de dades massives (conegut en l’entorn professional i en els mitjans com a Big Data) obtingudes pels serveis de les administracions públiques es basaran en els principis de dades obertes, afavorint el seu accés i reutilització sota principis de coneixement obert (copyleft). En especial l’ús de les dades referides a la salut de les persones ha de seguir objectius clarament d’interès públic i que garanteixin la privacitat.

Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia digital procomuna

Elaboració d’una Llei de promoció de l’economia digital procomuna i de polítiques de promoció per l’escalabilitat de models productius basats en el coneixement obert, tecnologia basada en el software lliure i els formats col.laboradors procomuns. Creació de hubs, xarxes i clusters d’activitat i d’espais de treball compartit i de cocreació. Els continguts i les dades creades des de les administracions o finançats amb fons públics passaran a ser de domini públic o ser publicats en llicències lliures (copyleft). S’avaluaran els contractes d’externalització de serveis informàtics i comunicatius, intentant potenciar l’ús del programari lliure. Afavorir els models procomuns en els criteris de selecció en la contractació pública i la compra pública.

Programa electoral