Dones. Per un nou pacte de gènere

Pla integral contra la pobresa femenina

Pla integral contra la pobresa femenina, on es reclamarà al govern central la revisió de les pensions, prestacions i IRPF per posar fi a les discriminacions que pateixen les dones.

Garantir l’avortament gratuït a la xarxa pública de salut

Garantir l’avortament gratuït a la xarxa pública de salut a totes les dones que viuen a Catalunya i el dret a l’assessorament i l’accés a les tècniques de reproducció assistida, independentment de la seva orientació sexual i l’estat civil. Desplegament de la Llei de salut sexual i reproductiva (2010).

Impulsar l’Acord social i polític per a l’eradicació de les violències masclistes

Impulsar l’Acord social i polític per a l’eradicació de les violències masclistes com a òrgan que elabora les recomanacions i mesures en aquest àmbit a totes les administracions públiques. Incrementar els recursos humans i pressupostaris destinats als serveis i recursos contra la violència masclista, donant integralitat i major desplegament a totes les províncies i comarques del territori.

Implementació d’un pla de xoc contra la precarietat laboral femenina

Implementació d’un pla de xoc contra la precarietat laboral femenina (atur femení, bretxa salarial de gènere, models de contractació, revisions de drets de conciliació i jornades laborals,  lluita contra la segregació horitzontal i vertical,  l’assetjament  sexual i per raó de sexe, etc.); especialment entre les dones joves i majors de 45 anys, dones amb diversitat funcional, dones caps de famílies monomarentals, dones transsexuals, dones migrants, dones en risc d’exclusió social i dones víctimes de violència masclista.

Prioritzar la dignificació i professionalització del treball de cura

Prioritzar la dignificació i  professionalització del treball de cura, tot integrant-lo en el marc de  les relacions laborals i equiparant-lo amb d’altres ocupacions en drets socials i fiscals. Implantar una xarxa de socialització de les cures, tant en relació amb la cura d’infants com per a persones dependents.

LGTB+: un país lliure de lesbofòbia, homofòbia, transfòbia i bifòbia

Desenvolupament i implantació de protocols per a la detecció, la prevenció i la intervenció en els casos d'assetjament escolar (bullying)

Desenvolupament i implantació de protocols per a la detecció, la prevenció i la intervenció en els casos d’assetjament escolar (bullying), entre iguals i també entre el professorat i l’alumnat per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a tots els centres educatius.

Redacció del nou Pla interdepartamental per a la no discriminació

Redacció del nou Pla interdepartamental per a la no discriminació i suport i implementació total de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia I la transfòbia.

Impulsar una Llei integral de transsexualitat a Catalunya

Impulsar una Llei integral de transsexualitat a Catalunya que garanteixi els drets de les persones trans en els àmbits sanitaris, educatius i laborals, basada en els principis de despatologització i en l’autodeterminació del gènere.

Ciutadania inclusiva, migracions i interculturalitat

Exigirem als ajuntaments garantir l'empadronament

Exigirem als ajuntaments garantir l’empadronament, també sense domicili fix, a totes les persones.

Aprovació d’una Llei integral contra el racisme, per la no discriminació i per la igualtat de tracte

Aprovació d’una Llei integral contra el racisme, per la no discriminació i per la igualtat de tracte  que inclogui la defensa i protecció dels col.lectius socials que pateixen discriminació pel seu origen, ètnia, religió, creences, discapacitat o edat i que en particular contempli la denúncia del racisme, així com la visibilització i l’empoderament de les persones afectades.

Gent gran: envelliment amb drets i dignitat

Garantir la suficiència econòmica de les persones grans:

Cap pensió per sota de l’IRSC.
Millora de les pensions de viduïtat fins a constituir el 70% del salari o la pensió de la parella. El 100% en cas d’ingressos insuficients.
Supressió del límit del 25% autonòmic per complementar les pensions no contributives, tenint en compte l’increment del cost de la vida.

Impulsar un programa ampli d’intervenció a l’habitatge de la gent gran

Impulsar  un programa ampli d’intervenció a  l’habitatge de la gent gran  -adaptació, prevenció de riscos,  rehabilitació, etc.-, especialment  d’aquelles persones que viuen soles,  majoritàriament dones.

Diversitat funcional i autonomia personal

Diversitat funcional i autonomia personal

Pla d’ocupació per a persones amb diversitat funcional. Estructuració i creació del pla d’ocupació per a persones amb diversitat funcional, per  la plena ocupació i per  la igualtat d’oportunitats, promocionant la inclusió i la reinserció sociolaboral dels col·lectius més vulnerables.

Emancipació juvenil: joves, contra l’atur, la precarietat i l’exili

Pla de xoc per l’ocupació juvenil.

Pla de xoc per l’ocupació juvenil. Programa de retorn per als i les joves que han hagut de marxar a l’estranger. Garantir l’eficàcia de la garantia juvenil com a porta d’entrada al mercat laboral amb qualitat. Perseguir les situacions de subcontractació encoberta -beques, contractes d’aprenent, convenis de pràctiques fraudulents- i l’encadenament indefinit de contractes temporals.

Ampliar el parc d’habitatge públic de lloguer destinat als i les menors de 35 anys

Ampliar el parc d’habitatge públic de lloguer destinat als i les menors de 35 anys. Ajuts destinats a l’emancipació juvenil sense recàrregues d’interessos ni comissions tendencioses. Fomentar altres models alternatius a la compra o tinença d’habitatge com la masoveria urbana, el cohousing o el dret de superfície.

Derogar l’increment de les taxes universitàries i a l’FP

Derogar l’increment de les taxes universitàries i a l’FP. Augmentar el nombre de beques destinades a la recerca fins a nivells europeus.

Garantir l’accés a tots els i les joves a títols específics de sistemes tarifaris integrats

Garantir l’accés a tots els i les joves a títols específics de sistemes tarifaris integrats a tot el territori fins als 30 anys, tant si s’estudia com si no. Aquest bitllet haurà de beneficiar els qui utilitzen el transport públic habitualment amb importants descomptes. Tarifa única anual de 200€ per als menors de 30 anys, en una nova T-Jove vàlida per a totes les zones.

Programa electoral