UNA CATALUNYA SOBIRANA PER DECIDIR EL SEU FUTUR

Una Catalunya sobirana per decidir el seu futur

Un procés constituent català per refundar el país. Pel dret a decidir-ho tot. Proposarem un Acord Social per impulsar un procés constituent des de baix, amb la participació de la ciutadania per decidir el model econòmic social i polític del país. Impulsarem un Pacte per la Democràcia amb les forces polítiques catalanes per a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

El català, llengua nacional comuna d’una societat plurilingüe.

Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del sistema educatiu i, si cal, desobeir la LOMCE.

Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del sistema educatiu i, si cal, desobeir la LOMCE.

Radicalitat democràtica. Democràcia de debò per decidir-ho tot

Anticorrupció, transparència i rendiment de comptes

Govern obert: tota la informació ha de ser pública, accessible i realment transparent.

Govern obert: tota la informació ha de ser pública, accessible i realment transparent. Si es vol assolir aquesta fita, la Llei de transparència aprovada al Parlament aquesta legislatura (19/2014) és clarament insuficient. Entre d’altres accions, garantirem la transparència sobre la gestió dels comptes públics amb mecanismes independents, protocols de rendiment de comptes per a càrrecs públics i auditories periòdiques per garantir que es treballa d’acord a la normativa vigent.

Acció integral contra la corrupció: la corrupció és evitable

Acció integral contra la corrupció: la corrupció és evitable. Explorarem totes les accions possibles a l’abast dels pobles i municipis per impedir casos de corrupció. Les empreses participades per persones condemnades per haver protagonitzat casos de corrupció tindran prohibida la contractació amb l’Administració pública.

Codi ètic dels càrrecs públics, per una política digna i exemplar

La política és una dedicació imprescindible i ha de ser exemplar. El nostre Codi Ètic (http://catalunyasiqueespot.cat/codi-etic)  regeix l’actuació dels nostres càrrecs públics i, partint d’aquests i altres referents, impulsarem l’elaboració d’un Codi Ètic i de bon govern per a tots els càrrecs públics, membres de govern i alts càrrecs.

Participació ciutadana

Foment de mecanismes deliberatius i amb resultats vinculants.

Foment de mecanismes deliberatius i amb resultats vinculants. Entre d’altres accions, s’implementaran processos participatius en les principals lleis, plans i programes del govern previstos per a la propera legislatura (infraestructures i projectes urbanístics amb major impacte en el territori, pla de govern, pressupostos). El govern ha de garantir que els consells i mecanismes puntuals de participació han d’incloure un debat de qualitat i que hi participin diversos interessos i punts de vista.

Donar suport i facilitar la iniciativa de la gent

Donar suport i facilitar la iniciativa de la gent. Garantir la participació de la Comissió Promotora d’una ILP durant tot el procés de tramitació. Les signatures de suport a una ILP podran servir per convocar una consulta popular en cas que la proposició d’ILP no prosperi. Aprovar la iniciativa reglamentària ciutadana per proposar reglaments i la iniciativa normativa local per obrir la possibilitat de desenvolupar la iniciativa ciutadana per a normes de rang local.

Reforma del Reglament del Parlament.

Reforma del Reglament del Parlament. Introducció de l’obligatorietat del debat parlamentari abans de la presa de certes decisions. Permetre la participació dels ciutadans mitjançant audiències públiques, garantint el seu dret a accedir als debats, millora de l’escó extra i de la Comissió de Peticions de la ciutadania.

Desplegament i aplicació del Pla nacional de suport a l’associacionisme

Desplegament i aplicació del Pla nacional de suport a l’associacionisme i la participació ciutadana.

Dret a la seguretat, seguretat dels drets

Garantia de drets: acabar la implantació de càmeres de seguretat en zones de detenció.

Garantia de drets: acabar la implantació de càmeres de seguretat en zones de detenció. Complir sense excepcions la normativa vigent que obliga a portar, en lloc visible, la identificació dels membres dels diferents cossos policials. Combatre qualsevol llei que limiti l’exercici dels drets civils: reunió, manifestació, expressió,… Combatre els efectes de reforma del Codi Penal i de la Llei mordassa.

Impulsar la Llei del sistema de Policia de Catalunya per reforçar la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals

Impulsar la Llei del sistema de Policia de Catalunya per reforçar la col·laboració i les sinergies entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals, mentre s’estudia la unificació. Desenvolupar plans territorials de seguretat adaptats a les diverses necessitats dels municipis. Pla director per analitzar noves necessitats i definir futures infraestructures policials amb l’objectiu de reforçar el model de proximitat i amb especial atenció als col·lectius de més vulnerabilitat.

Mobilitat sostenible i segura

Mobilitat sostenible i segura: sistema de velocitat variable a tots els accessos a Barcelona i altres àmbits metropolitans. Seguir desenvolupant les polítiques de seguretat viària que permetin que l’elaboració del Pla de seguretat viària a Catalunya es consolidi amb una reducció del 5% anual, en aquest període, de les víctimes mortals i dels ferits greus.

Aprovar la Llei de protecció civil de Catalunya i la Llei del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments

Aprovar la Llei de protecció civil de Catalunya i la Llei del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments. Enfortir el sistema integral de protecció civil com a coordinació de les emergències. Continuar enfortint el sistema d’extinció d’incendis amb més inversions, formació i innovació en el cos de Bombers de la Generalitat.

Justícia

Contra les privatitzacions en l'Administració de Justícia

Contra les privatitzacions en l’Administració de Justícia. Actes de comunicació o Registre Civil que haurà de seguir sent públic, gratuït i servit per funcionaris/es de Justícia.

Desplegarem totes les possibilitats de compliment a través de les mesures penals alternatives

Desplegarem totes les possibilitats de compliment a través de les mesures penals alternatives, en especial a través dels treballs a la comunitat i en el medi obert, que potenciïn la seva reinserció social dels penats alhora que la seva responsabilitat, dignitat i recuperació personals. Aprovació d’una Llei d’execució de mesures penals alternatives, com són els treballs en benefici de la comunitat. Prioritzarem la formació i la reinserció social i laboral, així com la responsabilització i la dignificació dels penats en el conjunt del sistema

Potenciar i ampliar els serveis d’orientació jurídica i justícia gratuïta

Potenciar i ampliar els serveis d’orientació jurídica i justícia gratuïta. Modificarem la Llei catalana d’assistència jurídica per ampliar els ingressos mínims familiars requerits per tenir dret a la justícia gratuïta i perquè les associacions cíviques i i ONG’s també tinguin dret a l’assistència jurídica gratuïta quan actuïn en defensa de serveis públics i del medi ambient. Adoptarem totes les mesures compensatòries que calguin per eixamplar l’increment de l’import mínim per accedir als serveis d’assistència jurídica gratuïta, per garantir que tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tinguin dret a la tutela judicial efectiva.

Garantir els drets dels més vulnerables

Garantir els drets dels més vulnerables: Pla específic d’actuació per combatre el “mobbing” o assetjament moral en l’àmbit immobiliari. Millor atenció a la víctima de la violència de gènere.  Revisió d’urgència de les ordres de protecció en el territori català i dels nivells de risc i la supervisió a tots els casos.

Mitjans de comunicació: el dret a la informació i la comunicació és de la ciutadania

Elaborar i aprovar una Llei del dret de la informació i la comunicació de la Ciutadania, que desplegui l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia

Elaborar i aprovar una Llei del dret de la informació i la comunicació de la Ciutadania, que desplegui l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia, que defineixi els drets i els deures dels mitjans de comunicació i dels informadors i que inclogui la regulació dels drets laborals dels i les periodistes. Per vetllar per al compliment i la correcta aplicació d’aquesta Llei, es promourà un ampli acord parlamentari per a la creació d’un Consell ciutadà de la informació de Catalunya (CCIC), que haurà de ser un organisme independent de govern i partits.

Garantir el pluralisme als mitjans públics. Canviar les lleis del CCMA i del CAC

Garantir el pluralisme als mitjans públics. Canviar les lleis del CCMA i del CAC per tornar a introduir la necessitat d’aconseguir majories qualificades en la presa de decisions i el pluralisme com a garantia d’un sistema audiovisual català de qualitat. Garantir que tant a l’òrgan de govern de la CCMA com al CAC són presents totes les sensibilitats existents a la nostra societat, a través de persones que responguin a perfils professionals d’interès per a la gestió d’aquests ens públics. En la CCMA també cal garantir la participació dels i les professionals de TV3 i Catalunya Radio. En el cas del CAC, reforçar les seves funcions per garantir que podrà desenvolupar plenament les funcions pròpies d’una autoritat reguladora i independent encarregada de l’espai públic de comunicació de Catalunya.

Laïcitat i ètica civil democràtica

Elaboració d’una Llei de llibertat de consciència i laïcitat

Elaboració d’una Llei de llibertat de consciència i laïcitat que asseguri la neutralitat ideològica de l’administració, elimini els privilegis a qualsevol confessió o creença i que protegeixi i garanteixi la llibertat de pensament, consciència, conviccions i les manifestacions d’aquesta sense distincions ni privilegis. Assegurar la laïcitat en l’educació: en els centres de titularitat pública i els sostinguts amb fons públics.

Governs locals i organització territorial: més i millor democràcia des de la proximitat

Elaborar una Llei integral de govern local

Elaborar una Llei integral de govern local que inclogui: desenvolupar les competències locals reconegudes a l’Estatut de Catalunya, garantir la suficiència financera, definir els municipis de règim especial, impulsar el principi del govern obert amb eines de millora de la participació i el control democràtic, defensa dels serveis públics. Obligació d’inclusió de clàusules socials i ambientals en els contractes, municipalització dels serveis, enfortiment d’instruments de cooperació supralocal públics. Simplificació de l’organització territorial en vegueries i municipis.

Una Administració pública de qualitat per garantir un bon servei públic

Recuperar el poder adquisitiu i els drets perduts durant aquests anys de governs de PP i CiU

Recuperar el poder adquisitiu i els drets  perduts durant aquests anys de governs de PP i CiU. Crear les places de plantilla que s’estan cobrint sota altres formes de contractació i realització d’ofertes públiques i concursos de trasllat de forma periòdica. Llei integral de la funció pública catalana que incorpori l’administració local amb l’objectiu de posar en valor el rol de l’empleat públic, els serveis públics i els serveis d’atenció a la ciutadania.

Memòria democràtica: veritat, justícia, reparació.

Exigir a les Corts espanyoles i al govern central l’anul·lació dels judicis perpetrats pel franquisme

Exigir a les Corts espanyoles i al govern central l’anul·lació dels judicis perpetrats pel franquisme: el del president Lluís Companys i els de la resta de persones afectades. Localització i dignificació de les fosses comunes i investigació dels crims del franquisme. Donarem suport a iniciatives de jutges d’altres països, com la jutgessa Servini a l’Argentina.

Catalunya, un actor europeu i internacional per la democràcia, la pau, la cooperació i els drets humans.

Paper actiu i compromès a nivell internacional:

Paper actiu i compromès a nivell internacional: impuls d’una aliança de regions del sud d’Europa contra l’austeritat europea com a grup de pressió per frenar les retallades i promoure el canvi en la política económica cap a la inversión pública i una democratització de la UE. Declarar Catalunya zona lliure de TTIP i actuar de manera activa per aturar-lo.

Assolir el 0,7% del PIB destinat a ajut al desenvolupament i el 0,3% a cultura de pau

Assolir el 0,7% del PIB destinat a ajut al desenvolupament i el 0,3% a cultura de pau i garantir una política basada en aquesta cooperació al desenvolupament,  els drets humans i la pau.

Programa electoral