Pla de rescat ciutadà

Desplegar urgentment un Pla de rescat ciutadà

Desplegar urgentment un Pla de Rescat Ciutadà, davant la situació d’emergència social que estem vivint, amb mesures que seran implementades en els primers 100 dies de govern en tot un ventall de temes (serveis socials, habitatge, educació, pobresa energètica, ocupació i precarietat, salut, rendes i democràcia), entre elles la Llei del Mínim Vital Garantit, per tal de cobrir les necessitats bàsiques: Renda Garantida de Ciutadania, cap persona sense llar, garantir el dret a l’alimentació (especialment infantil) i accés als subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas)  que permetin  atendre les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat social, especialment les famílies, infància, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional i dones.

Salut

Prou retallades a la salut

Prou retallades a la salut. Cal augmentar el percentatge del PIB dedicat a sanitat fins a nivells europeus, recuperar condicions de treball i sou dignes per als i les professionals dels serveis sanitaris. Pla de Xoc per reduir les llistes d’espera i els temps màxims i, a la vegada, donar eines per estalviar i redistribuir els recursos dels productes i de les estructures allà on més falta faci.

Cal recuperar la universalitat i l’equitat

Cal recuperar la universalitat i l’equitat territorial i social en la sanitat, no aplicant el RD 16/2012, recuperant prestacions sanitàries que han estat “cedides” a empreses de sanitat privades i suprimint els repagaments farmacèutics i de serveis implantats en els darrers anys.

Canvi de model. Aturarem i revertirem el procés de mercantilització i priorització d’interessos privats en la sanitat pública.

Canvi de model. Aturarem i revertirem el procés de mercantilització i priorització d’interessos privats en la sanitat pública. Aturarem noves concessions i externalitzacions. Farem públics i revisarem els convenis amb les entitats que col·laboren amb el CatSalut. I especialment aturarem la fragmentació i el desmantellament de l’ICS. Impulsarem el debat públic per  elaborar una nova llei (Llei d’ordenació sanitària de Catalunya) i un pacte sanitari estable que defineixi la cartera de serveis del sistema públic. El Servei Català de la Salut (CatSalut) hauria de convertir-se en el Sistema Nacional de Salut (SNSC), amb les funcions de planificació, direcció, finançament, prestació de serveis i avaluació de resultats.

Reforç de l’atenció primària, la salut mental i la salut pública.

Reforç de l’atenció primària, la salut mental i la salut pública. Augmentarem els recursos per a l’atenció primària, la salut mental i la salut pública i preventiva, ja que és la millor inversió que es pot fer per augmentar la salut de la ciutadania i per estalviar en recursos sanitaris. I ho  farem mitjançant els ingressos que s’obtinguin amb la nova fiscalitat, la reducció de despesa farmacèutica i la redistribució.

Garantirem els drets sanitaris de les persones

Garantirem els drets sanitaris de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual en les decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic. Implicació del Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència masclista. Dret a l’atenció al patiment i tractament del dolor, a ser tractat de la forma menys agressiva i medicalitzada possible i a una mort digna. Dret a la preservació de les dades personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les desigualtats de gènere en salut i diversitat d’orientació sexual. Dret a rebre l’atenció necessària en el cas de les persones amb discapacitat.

Educació

Nou marc normatiu. Educar en i per a la democràcia

Nou marc normatiu. Educar en i per a la democràcia. Paralització i demanda de derogació de la LOMCE i la LOMLOU. Obertura d’un procés el més ampli i eficaç possible per aconseguir una nova Llei d’Educació de Catalunya que garanteixi el caràcter de servei, titularitat i gestió pública de l’educació, atenent-se a principis d’inclusió, equitat, igualtat i qualitat. S’establirà un increment progressiu del percentatge de fons públics per a l’educació pública amb l’objectiu d’arribar al 100% el més aviat possible sense crear injustícies ni buits. Inici del procés per aconseguir un finançament íntegre de l’educació pública amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques amb gratuïtat completa de l’educació pública a tots els seus nivells.  En la fase corresponent a aquesta legislatura s’augmentarà significativament la dotació per a beques i es revisaran els procediments d’adjudicació per millorar la seva equitat i es revisaran a fons els concerts amb eliminació immediata dels que segreguin per sexe, origen o condició socioeconòmica.

Ampliar la xarxa pública d’escoles bressol de 0 a 3 anys

Ampliar la xarxa pública d’escoles bressol de 0 a 3 anys, recuperar la convocatòria de beques d’escolaritat i evitar l’augment de ràtios i la disminució del nombre d’educadors i educadores.

Educació pública de qualitat

Educació pública de qualitat. Foment de la implementació de metodologies pedagògiques mitjançant la transmissió der les experiències educatives basades en la creativitat, l’esperit crític i l’actitud solidària a fi de poder generar un clima fecund d’innovació a tots els centres educatius. Disseny d’una formació inicial i permanent del professorat coherent amb els objectius i les metodologies proposades. Revisió del sistema d’accés a les places docents per assegurar que el nou professorat tingui assolides les habilitats pedagògiques necessàries. S’incorporarà una revisió de l’actual sistema d’avaluació, amb indicadors per a l’equitat educativa.

Condicions bàsiques dels centres educatius.

Condicions bàsiques dels centres educatius. Establiment d’una ràtio màxima de 20 alumnes a infantil i primària, de 25 a la secundària obligatòria i de 30 en educació secundària postobligatòria disminuint­la en funció de la diversitat present a les aules (zones i alumnes  amb necessitats educatives especials i específiques).  Establiment d’un pla de xoc per a fer efectiva la inclusió escolar i contra el fracàs i l’abandonament escolar elaborat per una comissió multidisciplinar creada per a tal fi. Elaboració de programes de compensació per a entorns socials desfavorits (culturals, econòmics, escoles rurals) i per prevenir la violència de gènere les addiccions i l’assetjament. Dotació a totes les escoles de la xarxa pública de departaments d’orientació. Elaborar protocols de diagnosi primerenca i abordatge de les dificultats específiques d’aprenentatge i altres trastorns que condicionen l’aprenentatge de la nostra infància.

Universitats i Recerca.

Universitats i recerca. Garantir l’accés universal a la universitat. Augmentar el nombre de beques i derogar els augments de preus posteriors al 2011, garantint la igualtat de preus de graus i màsters (3+2), amb l’objectiu estratègic d’avançar cap a la gratuïtat real. Dissenyar un nou pla de R+D+I que estimuli línies de recerca estratègiques d’acord amb models econòmics equitatius i sostenibles (dotació progressiva fins al 3% del PIB). Crear un programa de contractes de recerca predoctoral i postdoctoral en els quals prevalgui el talent, la competència científica dels i les aspirants i els drets laborals.

Formació Professional i formació d’adults

Formació Professional i formació d’adults. S’impulsarà l’elaboració d’una Llei d’educació permanent i de formació al llarg de la vida que garanteixi l’obtenció de les competències bàsiques per a tota la població. Ampliació de l’oferta educativa de cicles formatius i el seu finançament, per donar resposta a la demanda existent. Garantir un sistema de Formació Professional (FP) accessible a totes les persones (joves estudiants, adults ocupats o a l’atur) com a recurs de millora de la seva formació acadèmica, qualificació i ocupabilitat. Ampliar l’oferta complementària de formació semipresencial i a distància per afavorir l’accés de les persones ocupades a l’FP inicial. Promoure l’oferta d’FP basant el seu funcionament en xarxes cooperatives entre els centres, les empreses i els agents socials.

Serveis Socials: una xarxa pública i per a tothom

Universalitat dels Serveis Socials

Universalitat dels Serveis Socials i establiment d’una xarxa pública capaç de donar cobertura a les necessitats reals de tot el territori català. Reestructuració dels serveis d’atenció primària de Serveis Socials mitjançant la revisió de la ràtio poblacional i millora de la comunicació i transmissió de la informació dels serveis d’atenció primària als serveis especialitzats. Les ràtios dependran de la situació sociodemogràfica concreta del territori. Aquesta reestructuració contempla la professionalització i especialització dels serveis primaris, amb la millora de la qualificació del propi servei, mitjançant la introducció de figures com el treballador/a familiar i l’integrador social dins de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS).

Garantir la cobertura de qualsevol ciutadà/na de Catalunya independentment de la seva situació administrativa

Garantir la cobertura de qualsevol ciutadà/na de Catalunya independentment de la seva situació administrativa. L’institut Català de Serveis Socials funcionarà com una xarxa pública a tot el territori català. Els Serveis d’atenció primària dels ajuntaments seran els encarregats de determinar la situació d’emergència social d’aquelles persones no empadronades fins a poder regularitzar la seva situació. Qualsevol persona al territori català ha de tenir dret a les mateixes prestacions (econòmiques, tecnològiques i de servei).

Revisar i reformar la Llei de Serveis Socials i la cartera de Serveis Socials per ampliar el nombre de serveis i prestacions amb finançament garantit

Revisar i reformar la Llei de serveis socials i la Cartera de Serveis Socials per ampliar el nombre de serveis i prestacions amb finançament garantit. Aquesta no s’ha reformat per a l’adaptació i l’evolució de les diferents necessitats, és per això que és necessari una revisió orientada a assegurar una cobertura real per al gruix de la ciutadania, especialment d’aquells col∙lectius més afectats per la situació socioeconòmica actual i els col.lectius en situació de vulnerabilitat. Tanmateix, per garantir la cobertura, s’ha d’ampliar els tipus de prestacions (econòmiques, tecnològiques o de servei) que han de ser, en qualsevol cas, garantides un cop reconegut aquest dret.

Revisar el copagament als serveis subjectes a la Llei de dependència

Revisar el copagament als serveis subjectes a la Llei de dependència. És necessari que s’estableixin uns criteris més clars i justos de participació en el cost de les prestacions, que es tingui en compte la capacitat econòmica personal, l’edat i la situació de cadascuna de les persones amb dependència beneficiàries dels serveis. Cap ciutadà/na pot quedar exclòs/a de la cobertura del sistema per manca de recursos econòmics. D’altra banda, serveis bàsics com el servei d’atenció domiciliària, el de teleassistència i l’assistent personal ha de ser universals i gratuïts.

Potenciar l’autonomia personal a Catalunya

Potenciar l’autonomia personal a Catalunya i la permanència de les persones amb dependència al seu medi, professionalitzant els serveis de suport tècnic i personal. Avançar cap a la desinstitucionalització, alliberar les cuidadores familiars que vulguin incorporar-se a l’àmbit laboral i econòmic ordinari, encetar un pla de xoc per eliminar les llistes d’espera a les residències públiques, centres de dia i habitatges tutelats i reconeixement de les ajudes tècniques com a dret subjectiu.

Implementar, de manera progressiva, una prestació universal per fill a càrrec (0-17 anys)

Implementar, de manera progressiva, una prestació universal per fill a càrrec (0-17 anys) per garantir la igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins a l’adolescència.

Establir un protocol per a la coordinació entre l’equip interprofessional de diferents sectors

Establir un protocol per a la coordinació entre l’equip interprofessional de diferents sectors (especialment amb el sistema sanitari i l’educatiu). Amb la creació d’un protocol per a la coordinació es busca la consolidació d’aquesta, facilitant així el trasllat d’informació entre els diferents professionals partícips en la intervenció de l’usuari i facilitant aquesta, observant les immenses dificultats que es troben per al seguiment de les diferents intervencions.

L’habitatge com a dret social fonamental

Presentar una llei de segona oportunitat

Presentar una Llei de segona oportunitat que permeti una reestructuració ordenada o una quitança d’una part del deute o refinançament per a persones físiques, garantint la protecció de béns bàsics com habitatge, alimentació i els béns de consum imprescindibles per a la vida quotidiana i per desenvolupar una professió o ofici.

Aplicació immediata de la Iniciativa legislativa popular

Aplicació immediata de la iniciativa legislativa popular promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori de les Desigualtats (DESC) i la Plataforma contra la pobresa energètica per evitar la privació de l’habitatge habitual o  no disposició d’habitatge. Cap persona o nucli familiar pot ser privada de l’ús de l’habitatge en el que estigui residint fins que  les autoritats competents en matèria d’habitatge adoptin les mesures legalment previstes per mantenir-la en el mateix habitatge o li faciliti un habitatge substitutori amb les degudes condicions d’habitabilitat, en el mateix municipi o en un de proper, quan no sigui possible ubicar-lo en el primer.

Destinar a lloguer social els habitatges buits de llarga durada en especial el de les entitats financeres i de la SAREB

Destinar a lloguer social els habitatges buits de llarga durada en especial el de les entitats financeres i de la SAREB, gestionat pel sector públic o per organitzacions sense ànim de lucre. Decretar el lloguer forçós dels habitatges buits  i la sanció en cas necessari. Ampliar el  número d’habitatges de lloguer del parc públic a 55.000 en un termini de 4 anys.

Dret d’accés a un habitatge digne: recuperació dels barris i política de rehabilitació

Dret d’accés a un habitatge digne: recuperació dels barris i política de rehabilitació. Rehabilitació integral de barris i habitatges. Coordinar les polítiques de reserves i adquisició d’habitatges socials amb els programes de rehabilitació d’edificis i amb un nou Pla de Barris que inclogui actuacions coordinades de rehabilitació física d’espais públics, d‘edificis residencials i de cohesió social: treball, serveis  socials, formació, transport públic.

La cultura com a eina d’empoderament

Mesures fiscals i financeres que facilitin l’acció cultural

Mesures fiscals i financeres que facilitin lacció cultural. Cal acabar amb l’ofec fiscal i financer del sector de la cultura impulsant mesures que permetin el desenvolupament i la sostenibilitat dels projectes culturals: reclamar la reducció de l’IVA cultural al 4%; destinar un 20% del pressupost de la taxa turística del fons de foment al turisme a polítiques de patrimoni; articular noves eines de finançament amb capital risc i crèdits tous; fomentar el mecenatge cultural; crear un fons de suport amb uns percentatges proporcionals de retorn sobre els beneficis en aquells serveis i/o produccions que han rebut diners públics; destinar el 30 % de l’1 % cultural a la nova creació; fer efectiva la taxa a les operadores de telefonia i Internet.

Garantir els drets dels treballadors i les treballadores de la cultura

Garantir els drets dels treballadors i les treballadores de la cultura. Una aposta pel reconeixement i la dignificació de les condicions laborals: elaborar l’Estatut dels creadors i artistes i desenvolupar un programa d’acompanyament des de la Generalitat als treballadors/es de la cultura amb instruments d’assessorament laboral i fiscal adequat a les seves singularitats.

Esports: un dret de ciutadania

Esport per a tothom

Esport per a tothom: modificarem la Llei de l’esport perquè esdevingui una eina que permeti la integració social, que assimili el dret de l’esport al dret a l’educació i perquè racionalitzi l’estructura federativa catalana.

Donarem suport a les seleccions esportives catalanes

Donarem suport a les seleccions esportives catalanes per fer realitat la seva participació en competicions internacionals. Amb la modificació de la Llei de l’esport, garantirem que s’eliminin les dificultats legals que no fan possible la participació de les persones nouvingudes en les seleccions esportives catalanes, reduint els anys de residència requerits actualment, especialment pel que fa a les seleccions de base.

Programa electoral