1.

Crear ocupació i de qualitat. Pla Nova Economia-Nova Ocupació. Creació de llocs de treball alhora que canviem el model econòmic i ampliem el benestar, en sectors com l’economia verda (renovables, rehabilitació, mobilitat, residus,…) i l’Estat del Benestar (educació, salut, dependència, cultura). Coordinarem les polítiques actives d’ocupació amb els ajuntaments, configurarem una única xarxa de serveis per l’ocupació i dotarem el Servei d’Ocupació de Catalunya dels recursos necessaris.

2.

Acabar amb les retallades. Derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària per tal que se supediti la reducció del dèficit a la rebaixa de les taxes d’atur, pobresa i dèficit fiscal. Equiparació progressiva de la despesa en salut, educació i serveis socials per càpita amb la de la UE, en dues legislatures, en la mesura que hi hagi un increment del PIB.

3.

Reforma fiscal justa i solidària, que ens equipari a la UE. Gravar els nivells més alts de renda, establir un nou impost sobre la riquesa, eliminar la discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les del capital, recuperar plenament l’impost de successions i combat del frau fiscal.

4.

Estratègia catalana contra el canvi climàtic. Reducció del conjunt d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 30% el 2020 i 80% el 2050. La clau d’aquesta reducció recau en el vector de la mobilitat i per tant s’haurà de treballar en la reducció de la mobilitat obligada en vehicle privat i, a mès llarg plaç, la total electrificació de tots els mitjans de transport.

5.

Gestió pública del cicle de l’aigua. Revertir el procés de privatització de la gestió de la Xarxa i les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona, de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Donar suport a la remunicipalització progressiva de les concessions i la renovació en profunditat dels models de gestió pública. Implementar un sistema de tarificació urbana de l’aigua més just i econòmicament viable.

6.

Recuperar les conquestes socials i laborals. Des del Parlament impulsarem la derogació de les reformes laborals, l’amnistia fiscal o la reforma de les pensions recolzades per PP, PSOE i CiU. Garantir l’elaboració i implementació de Plans d’Igualtat a les empreses. Establiment de penalitzacions a les empreses, de les quals es tingui constància, que discriminen directament o indirectament a les dones i persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, o qualsevol altra font de discriminacio laboral.

7.

Salaris dignes. La reactivació de l’economia necessita aturar la caiguda dels salaris i que aquests avancin i recuperin el perdut en els anys de crisi. Introducció a la contractació administrativa de clàusules socials que permetin la Generalitat controlar el compliment de la normativa laboral i que garanteixi la igualtat d’oportunitats, també en matèria salarial, per part de les empreses adjudicatàries. Aplicació d’una política salarial per als treballadors/des de  la Generalitat que els permeti la recuperació del poder adquisitiu perdut durant la crisi.

8.

Desplegar urgentment un Pla de Rescat Ciutadà, davant la situació d’emergència social que estem vivint, amb mesures que seran implementades en els primers 100 dies de govern en tot un ventall de temes (serveis socials, habitatge, educació, pobresa energètica, ocupació i precarietat, salut, rendes i democràcia), entre elles la Llei del Mínim Vital Garantit, per tal de cobrir les necessitats bàsiques: Renda Garantida de Ciutadania, cap persona sense llar, garantir el dret a l’alimentació (especialment infantil) i accés als subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas)  que permetin atendre les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat social, especialment les famílies, infància, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional i dones.

9.

Prou retallades a la salut. Cal augmentar el percentatge del PIB dedicat a sanitat fins a nivells europeus, recuperar condicions de treball i sou dignes per als i les professionals dels serveis sanitaris. Pla de Xoc per reduir les llistes d’espera i els temps màxims i, a la vegada, donar eines per estalviar i redistribuir els recursos dels productes i de les estructures allà on més falta faci.

10.

Canvi de model. Aturarem i revertirem el procés de mercantilització i priorització d’interessos privats en la sanitat pública. Aturarem noves concessions i externalitzacions. Farem públics i revisarem els convenis amb les entitats que col·laboren amb el CatSalut. I especialment aturarem la fragmentació i el desmantellament de l’ICS. Impulsarem el debat públic per  elaborar una nova llei (Llei d’ordenació sanitària de Catalunya) i un pacte sanitari estable que defineixi la cartera de serveis del sistema públic. El Servei Català de la Salut (CatSalut) hauria de convertir-se en el Sistema Nacional de Salut (SNSC), amb les funcions de planificació, direcció, finançament, prestació de serveis i avaluació de resultats.

11.

Nou marc normatiu. Educar en i per a la democràcia. Paralització i demanda de derogació de la LOMCE i la LOMLOU. Obertura d’un procés el més ampli i eficaç possible per aconseguir una nova Llei d’Educació de Catalunya que garanteixi el caràcter de servei, titularitat i gestió pública de l’educació, atenent-se a principis d’inclusió, equitat, igualtat i qualitat. S’establirà un increment progressiu del percentatge de fons públics per a l’educació pública amb l’objectiu d’arribar al 100% el més aviat possible sense crear injustícies ni buits. Inici del procés per aconseguir un finançament íntegre de l’educació pública amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques amb gratuïtat completa de l’educació pública a tots els seus nivells. En la fase corresponent a aquesta legislatura s’augmentarà significativament la dotació per a beques i es revisaran els procediments d’adjudicació per millorar la seva equitat i es revisaran a fons els concerts amb eliminació immediata dels que segreguin per sexe, origen o condició socioeconòmica.

12.

Ampliar la xarxa pública d’escoles bressol de 0 a 3 anys, recuperar la convocatòria de beques d’escolaritat i evitar l’augment de ràtios i la disminució del nombre d’educadors i educadores.

13.

Educació pública de qualitat. Foment de la implementació de metodologies pedagògiques mitjançant la transmissió der les experiències educatives basades en la creativitat, l’esperit crític i l’actitud solidària a fi de poder generar un clima fecund d’innovació a tots els centres educatius. Disseny d’una formació inicial i permanent del professorat coherent amb els objectius i les metodologies proposades. Revisió del sistema d’accés a les places docents per assegurar que el nou professorat tingui assolides les habilitats pedagògiques necessàries. S’incorporarà una revisió de l’actual sistema d’avaluació, amb indicadors per a l’equitat educativa.

14.

Condicions bàsiques dels centres educatius. Establiment d’una ràtio màxima de 20 alumnes a infantil i primària, de 25 a la secundària obligatòria i de 30 en educació secundària postobligatòria disminuint­la en funció de la diversitat present a les aules (zones i alumnes amb necessitats educatives especials i específiques). Establiment d’un pla de xoc per a fer efectiva la inclusió i contra el fracàs i l’abandonament escolar elaborat per una comissió multidisciplinar creada per a tal fi. Elaboració de programes de compensació per a entorns socials desfavorits (culturals, econòmics, escoles rurals) i per prevenir la violència de gènere les addiccions i l’assetjament. Dotació a totes les escoles de la xarxa pública de departaments d’orientació. Elaborar protocols de diagnosi primerenca i abordatge de les dificultats específiques d’aprenentatge i altres trastorns que condicionen l’aprenentatge de la nostra infància.

15.

Universitats i recerca. Garantir l’accés universal a la universitat. Augmentar el nombre de beques i instaurar progressivament un sistema de taxes de matrícula en funció de la renda, amb l’objectiu estratègic d’avançar cap a la gratuïtat real. Dissenyar un nou pla de R+D+I que estimuli línies de recerca estratègiques d’acord amb models econòmics equitatius i sostenibles (dotació progressiva fins al 3% del PIB). Crear un programa de contractes de recerca predoctoral i postdoctoral en els quals prevalgui el talent, la competència científica dels i les aspirants i els drets laborals.

16.

Universalitat dels Serveis Socials i establiment d’una xarxa pública capaç de donar cobertura a les necessitats reals de tot el territori català. Reestructuració dels serveis d’atenció primària de Serveis Socials mitjançant la revisió de la ràtio poblacional i millora de la comunicació i transmissió de la informació dels serveis d’atenció primària als serveis especialitzats. Les ràtios dependran de la situació sociodemogràfica concreta del territori. Aquesta reestructuració contempla la professionalització i especialització dels serveis primaris, amb la millora de la qualificació del propi servei, mitjançant la introducció de figures com el treballador/a familiar i l’integrador social dins de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS).

17.

Presentar una Llei de segona oportunitat que permeti una reestructuració ordenada o una quitança d’una part del deute o refinançament per a persones físiques, garantint la protecció de béns bàsics com habitatge, alimentació i els béns de consum imprescindibles per a la vida quotidiana i per desenvolupar una professió o ofici.

18.

Aplicació immediata de la iniciativa legislativa popular promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori de les Desigualtats (DESC) i la Plataforma contra la pobresa energètica per evitar la privació de l’habitatge habitual o  no disposició d’habitatge. Cap persona o nucli familiar pot ser privada de l’ús de l’habitatge en el que estigui residint fins que  les autoritats competents en matèria d’habitatge adoptin les mesures legalment previstes per mantenir-la en el mateix habitatge o li faciliti un habitatge substitutori amb les degudes condicions d’habitabilitat, en el mateix municipi o en un de proper, quan no sigui possible ubicar-lo en el primer.

Destinar a lloguer social els habitatges buits de llarga durada en especial el de les entitats financeres i de la SAREB, gestionat pel sector públic o per organitzacions sense ànim de lucre. Decretar el lloguer forçós dels habitatges buits i la sanció en cas necessari. Ampliar el  número d’habitatges de lloguer del parc públic a 55.000 en un termini de 4 anys.

19.

Un procés constituent català per refundar el país. Pel dret a decidir-ho tot. Proposarem un Acord Social per impulsar un procés constituent des de baix, amb la participació de la ciutadania per decidir el model econòmic social i polític del país. Impulsarem un Pacte per la Democràcia amb les forces polítiques catalanes per a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

 

20.

Acció integral contra la corrupció: la corrupció és evitable. Explorarem totes les accions possibles a l’abast dels pobles i municipis per impedir casos de corrupció. Les empreses participades per persones condemnades per haver protagonitzat casos de corrupció tindran prohibida la contractació amb l’Administració pública.

 

21.

Pla integral contra la pobresa femenina. Mesures transversals per a l’abordatge de la pobresa i la garantia d’accés als mínims vitals (alimentació, habitatge i subministraments bàsics) a través de prestacions socials. Garantir, amb accions específiques, les condicions materials de les dones que tenen a càrrec fills i filles o persones dependents com a mesura de xoc i protecció contra la pobresa infantil

 

22.

Garantir l’avortament gratuït a la xarxa pública de salut a totes les dones que viuen a Catalunya i el dret a l’assessorament i l’accés a les tècniques de reproducció assistida, independentment de la seva orientació sexual i l’estat civil. Desplegament de la Llei de salut sexual i reproductiva (2010).

 

23.

Impulsar l’Acord social i polític per a l’eradicació de les violències masclistes com a òrgan que elabora les recomanacions i mesures en aquest àmbit a totes les administracions públiques. Incrementar els recursos humans i pressupostaris destinats als serveis i recursos contra la violència masclista, donant integralitat i major desplegament a totes les províncies i comarques del territori.

 

24.

Aprovació d’una Llei integral contra el racisme, per la no discriminació i per la igualtat de tracte que inclogui la defensa i protecció dels col.lectius socials que pateixen discriminació pel seu origen, ètnia, religió, creences, discapacitat o edat i que en particular contempli la denúncia del racisme, així com la visibilització i l’empoderament de les persones afectades.

 

25.

Garantir la suficiència econòmica de les persones grans:

  • Cap pensió per sota de l’IRSC.
  • Millora de les pensions de viduïtat fins a constituir el 70% del salari o la pensió de la parella. El 100% en cas d’ingressos insuficients.
  • Supressió del límit del 25% autonòmic per complementar les pensions no contributives, tenint en compte l’increment del cost de la vida.

26.

Implementació i desenvolupament de les mesures del Pla de Protecció Internacional de Catalunya. Dotació de pressupost i creació de places de la Generalitat per acollir persones sol.licitants d’asil i refugiades, amb condicions, recursos i dignitat.